۱۳۸۴ آبان ۱, یکشنبه

خدا

آیا انسان به داشتن خدا نیاز دارد ؟
منظورم مرحله قبل از بحث بر سر اثبات وجود خداست ! یعنی آیا اصلاً لزومی دارد دنبال این باشیم که وجود خدا را اثبات یا رد کنیم ؟
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««


" The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes. "
- Sir Winston Churchill

۳ نظر:

کـیانوش گفت...

من شخصاً دلیلی پیدا نکردم که نباید خالقی وجود داشتـه بـاشـه، بـیشـتر بـرای بـودنـش تـونسـتم دلیل پیـدا کـنـم ! ولـی ایـمان دارم که تـمام ادیان تـوحیـدی فـقط نـتیـجه رنـدی و هـوش پـیامـبرانـشون هـسـتن و نـه نـتیجه اراده خـالق بـرای راهـنمائی و هـدایـت بـشـر و ... !!!ـ
نـیاز بـه خـدا از نـظر مـن یک نیاز روحـی اسـت که بـستـه به آدمـهای مـتفاوت میـتونه وجـود داشـته باشـه یا نـداشـته بـاشـه...چـیزی که مـهم اسـت از نـظر مـن ایـن اسـت که آدم با ایـن نـیاز چـطور کـنار بـیاد!!!و از ایـن نیاز چـه اسـتفاده هائی بـشـه

آرش گفت...

اینا همش چرندیات انواع آخوندها در ادیان مختلفه آقا کیانوش. شماهم یه روز به حرف من میرسی
من میگم اینجور بحثا فقط برای گرم کردن سر منو شماست که دزد سوم بتونه بزنه و ببره اگه نه حتا طبق قانون احتمالات خم این امکان وجود داره که دنیا از هیچی بوجود اومده باشه!!!

آرش گفت...

راستی میبینم که بچ حزب الهی هه روش کم شد دیگه. با این ولد زناها باید مثل خودشون حرف زد