۱۳۸۶ اسفند ۲۳, پنجشنبه

بزرگان گویند که ...

The price of freedom of religion, or of speech, or of the press, is that we must put up with a good deal of rubbish.
- Robert Jackson

"هزینه داشتن آزادی انتخاب مذهب ، آزادی بیان ، یا آزادی مطبوعات ، این است که بتوانیم با مقدار قابل توجهی خزعبل کنار بیاییم . "
(یعنی به بهانه مبارزه با خزعبلات قلع و قمع راه نیندازیم! بلکه وجودشان را تحمل کنیم! )

هیچ نظری موجود نیست: